Seuran säännöt

 

Juuan Urheilijat ry

Säännöt

 

Muokattu Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n mallisääntöjen Dnro 2023/772675Y pohjalta

Hyväksytty Juuan Urheilijat ry:n vuosikokouksessa 10.03.2024 / 9§

Sääntömuutos hyväksytty ja rekisteröity 28.03.2024/Patentti- ja rekisterihallitus

 

 

 

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Juuan Urheilijat ry.

Seuran kotipaikka on Juuka.

2§ Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu

Seura toimii Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n (myöhemmin liitto) ja liiton asianomaisen piirijärjestön jäsenseurana.

Seuran tarkoituksena on edistää urheilun ja erilaisten liikuntamuotojen harrastusta, terveitä elämäntapoja, sekä kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Seura perustaa toimintansa laaja-alaisesti matalan kynnyksen liikunnan edistämiseen.

Toiminnassaan seura:

1) kehittää liikunnan ja urheilun toimintaedellytyksiä;

2) kehittää kulttuuri-, kasvatus- ja nuorisotyötä;

3) edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta;

4) toimii taloudellisesti, ekologisesti, eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1) järjestämällä urheilu- ja liikuntatoimintaa sekä -kilpailuja ja muita vastaavia tapahtumia ja korostamalla toiminnassaan erityisesti matalan kynnyksen liikuntaa kaikille väestöryhmille;

2) tarjoamalla kunto- ja terveysliikuntaa;

3) harjoittamalla kasvatus- ja koulutustoimintaa;

4) harjoittamalla valmennus- ja neuvontatyötä;

5) harjoittamalla viestintä-, tiedotus-, julkaisu- ja suhdetoimintaa;

6) vaikuttamalla laaja-alaisesti liikunta-, urheilu- ja yhdistysasioihin omalla alueellaan.

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

1) hankkia ja myydä urheiluvälineitä jäsenilleen;

2) omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita;

3) omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta;

4) harjoittaa ravintolatoimintaa;

5) toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia;

6) vastaanottaa avustuksia, lahjoja ja testamentteja;

7) hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran tai rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä bingotoimintaa.

3§ Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä

Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous.

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on.

4§ Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksut

Seuran jäsenet ovat joko nuorisojäseniä, varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä, kunniajäseniä tai kunniapuheenjohtajia.

Seuran nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen alle viisitoista (15) vuotias yksityinen henkilö.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä viisitoista (15) vuotta täyttänyt yksityinen henkilö.

Seuran kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Seuran kunniajäseneksi voidaan kutsua yksityinen henkilö, joka on huomattavasti edistänyt seuran tarkoituksen toteuttamista.

Seuran kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua seuran, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n tai liiton alaisen piirijärjestön toiminnassa huomattavasti ansioitunut yksityinen henkilö.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi, nuorisojäseneksi ja kannatusjäseneksi hyväksymisestä, pääsemisestä ja kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta päättää seuran hallitus. Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Seuran jäseneltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta sekä maksuajan- kohdasta päättää seuran syyskokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen.

5§ Sitoutuminen vastuullisuusohjelmaan ja Reilun pelin periaatteisiin

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat urheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan ja Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n vastuullisuusohjelmaan. Näiden ollessa ristiriidassa, noudatetaan urheiluyhteisön yhteistä vastuullisuusohjelmaa.

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat urheiluyhteisön Reilun pelin periaatteisiin.

6§ Sitoutuminen eettisiin periaatteisiin ja urheilun oikeusturvalautakunnan ja eettisten asioiden kurinpitolautakunnan toimivaltaan

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat Suomen Olympiakomitean asettaman urheilun oikeusturva-lautakunnan ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n kurinpitomääräyksiin, sekä Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n kurinpitovaliokunnan päätöksiin. Suomen Työväen Urheiluliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätöksistä voidaan valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan.

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin.

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat muun muassa:

 • huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
 • julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
 • tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
 • epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
 • väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu
 • urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
 • kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys
 • vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta
 • lainvastainen mainonta
 • seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus
 • rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella
 • lahjonta

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan kaikkia yllä mainittujen toimielimien päätöksiä.

7§ Sitoutuminen antidopingtoimintaan ja kilpailutulosten manipuloinnin estämiseen

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöä sekä kansainväli- sen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä, sekä noudattamaan kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä.

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan kaikkia yllä mainittujen toimielimien päätöksiä.

8§ Seurasta eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen sekä rangaistukset

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen voidaan erottaa seurasta, jos jäsen

1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän seuraan liittyessään sitoutui;

2) on jättänyt täyttämättä sen, mitä näissä säännöissä 5§, 6§ ja 7§ mainitaan:

3) on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa;

4) ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja;

5) rikkoo seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja määräyksiä;

6) toimii vastoin seuran tarkoitusperiä tai eettistä säännöstöä;

7) jättää noudattamatta seuran hallituksen tai seuran muiden elinten päätöksiä;

8) sallii henkilöjäsenensä, työntekijänsä tai toiminnassa mukana olevan syyllistyvän yllä mainittuihin rikkomuksiin;

9) jättää maksamatta seuralle kuuluvan maksun; tai

10) jos yhdistyslaissa mainittu erottamisperuste muutoin on olemassa.

Jäsenen voi hallitus katsoa eronneen seurasta, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

Jäsenen erottamisesta päättää seuran hallitus. Harkittaessa jäsenen erottamista seuran jäsenyydestä, jäsenelle on varattava kohtuullisessa määräajassa tilaisuus tulla kuulluksi, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Päätös lopullisesta tai määräaikaisesta erottamisesta tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty jäsenelle kirjatussa kirjeessä tai muuten todisteellisesti. Todisteellinen lähetys on sähköposti siihen osoitteeseen, jonka jäsen on seuralle ilmoittanut.

Erottamisen lisäksi rangaistuksena edellä mainittujen erottamisperusteiden täyttyessä voidaan jäsenelle määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, pelikielto tai toimintakielto seuran toiminnassa. Hallitus päättää muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä samoin kuin erottamisen osalta.

Suomen Työväen Urheiluliitto ry:n hallitus tai muu nimetty toimielin voi päättää seuran jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta tai varoituksesta sen mukaan kuin sen kurinpitosäännöissä tai kilpailusäännöissä tarkemmin määrätään. Vastaava päätöksenteko-oikeus on niiden lajiliittojen hallituksella, joiden jäsenenä seura on, niiden alaista toimintaa koskevissa asioissa. Mikäli kyse on urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurin-pitolautakunnan toimivaltaan kuuluvasta asiasta, käsitellään kurinpitoasia kyseisessä kurinpitolauta-kunnassa. Seuran tulee ottaa huomioon muussa elimessä tehdyt päätökset omassa kurinpitomenet-telyssään.

9§ Toimielimet

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Toimeenpanevana elimenä on seuran hallitus.

10§ Seuran sääntömääräiset kokoukset

Seuran kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;

2. valitaan kokoukselle tarvittavat toimihenkilöt ja valiokunnat;

3. valitaan pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat;

4. todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet;

5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

6. esitetään hallituksen kertomus seuran toiminnasta edelliseltä toimintavuodelta;

7. esitetään tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta ja toiminnantarkastajien lausunto;

8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

9. käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat;

10. päätetään kokous.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;

2. valitaan kokoukselle tarvittavat toimihenkilöt ja valiokunnat;

3. valitaan pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat;

4. todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet;

5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

6. vahvistetaan tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;

7. vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sääntöjen 4§:n mukaisesti;

8. päätetään hallituksen ja jaostojen jäsenille maksettavista palkkioista;

9. päätetään hallitukseen valittavien määrästä (vähintään 3 henkilöä);

10. valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet;

11. valitaan yksi (1) tai kaksi (2) tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja varatilintarkastajaa tai varatoiminnantarkastajaa;

12. päätetään hallituksen avuksi asetettavista ja hallituksen alaisuudessa toimivista jaostoista ja valiokunnista sekä annetaan hallitukselle valtuudet jäsenten valitsemiseen;

13. käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat;

14. päätetään kokous.

Seuran kokoukselle voivat tehdä esityksiä seuran jäsenet ja seuran hallitus.

Seuran kokoukselle käsiteltäväksi tarkoitettu esitys on jätettävä kirjallisena hallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Jos esitys koskee asiaa, josta lain mukaan on mainittava kokouskutsussa, esitys on jätettävä hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Seuran kokouksille tehdyistä esityksistä on seuran hallituksen annettava kirjallinen lausunto.

11§ Ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta.

Ylimääräinen kokous on myös pidettävä, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeu-tetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Hallituksen onviipymättä vaatimuksen saatuaan kutsuttava seuran ylimääräinen kokous koolle pidettäväksi viimeistään neljän (4) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

12§ Äänioikeus seuran kokouksessa

Jokaisella seuran varsinaisella jäsenellä, joka on maksanut kokousta edeltävän kalenterivuoden jäsenmaksunsa, on seuran kokouksessa äänioikeus ja yksi (1) ääni.

Seuran nuoriso- ja kannatusjäsenellä on seuran kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on seuran kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö). Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen tarvitaan kuitenkin yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö). Äänten mennessä tasan asiakysymyksissä ratkaisee puheenjohtajan ilmoittama kanta ja vaaleissa arpa. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys lippuja käyttämällä. Valtakirjalla ei saa äänestää.

13§ Kutsu seuran kokoukseen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kirjallisena, sähköpostitse tai seuran Internet-sivuilla tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistuna.

14§ Etäosallistuminen seuran kokoukseen

Seuran kokous voidaan järjestää myös kokonaan ilman kokouspaikkaa etäkokouksena. Seuran hallitus voi päättää kokousedustajien ja jäsenten oikeudesta osallistua kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla tai ennen kokousta siltä osin kuin yhdistyslaki tämän sallii.

15§ Hallitus

Seuran asioita ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja, sekä vähintään kaksi (2) ja enintään kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitukseen valitaan eri sukupuolten edustajia sekä iältään ja taustaltaan erilaisia ihmisiä, jotka edustavat jäsenistöä monipuolisesti.

Hallituksen jäsenenä ei voi olla seuran päätoiminen työntekijä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun koollekutsuja katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on saapuvilla ja kun vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet (1/2) äänestyksessä annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, päätökseksi tulee mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan arvalla.

16§ Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on hoitaa seuran asioita lain ja näiden sääntöjen sekä seuran kokouksen päätösten mukaan.

Erityisesti hallituksen tehtävänä on:

1. edustaa seuraa ja valita seuran edustajat, varaedustajat ja ehdokkaat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;

2. johtaa ja kehittää seuran toimintaa, hoitaa sen taloutta ja omaisuutta sekä valvoa seuran sääntöjen noudattamista ja hallituksen päätösten täytäntöönpanoa;

3. hoitaa seuran tiedotustoimintaa;

4. kutsua koolle seuran kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat;

5. panna toimeen seuran kokouksen päätökset;

6. päättää yhdistyksen jäsenten ottamisesta, erottamisesta sekä päättää jäseniä koskevista kurinpito-toimista;

7. pitää luetteloa seuran jäsenistä;

8. laatia ehdotus toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;

9. valita tarvittaessa jäsenet seuran kokouksien asettamiin jaostoihin ja valiokuntiin;

10. ottaa ja erottaa seuran toimihenkilöt ja palkatut työntekijät; sekä

11. ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

Hallitus voi päättää seuran omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä, ellei laissa toisin määrätä.

17§ Jaostojen ja valiokuntien tehtävät ja toimivalta

Seuran jaostojen ja valiokuntien tehtävänä on huolehtia oman lajinsa tai toimintasektorinsa toiminnasta seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Seuran ja sen jaostojen ja valiokuntien taloushallinnosta päättää hallitus. Jaosto tai valiokunta voi päättää oman lajinsa tai toimintasektorinsa taloudellisista asioista vahvistetun talousarvion ja hallituksen hyväksymän taloudenhoidon ohjesäännön mukaisesti.

Jaosto tai valiokunta ei kuitenkaan voi tehdä seuraa sitovia oikeustoimia, sopimuksia tai muita sitoumuksia.

18§ Seuran joukkueet

Seuran joukkueiden tehtävänä on huolehtia omasta toiminnastaan seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Seuran joukkueet voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa niiden tekemät oikeustoimet.

Seuran joukkueiden taloushallinnosta päättää hallitus. Jaoston, joukkueen tai seuran toiminnassa mukana olevien yhdistyksen nimissä keräämät varat ovat lähtökohtaisesti yhdistyksen varoja. Hallitus päättää näiden varojen käytöstä.

19§ Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, sekä hallituksen mahdollisesti määräämät muut henkilöt, aina kaksi (2) yhdessä.

Hallitus voi erikseen määrätä hallituksen jäsenen tai seuran toimihenkilön kirjoittamaan seuran nimen yksin tai yhdessä jonkun toisen nimenkirjoittajan kanssa.

20§ Tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat

Seuralla on vähintään yksi (1) tai enintään kaksi (2) tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja yksi (1) tai enintään kaksi (2) varatilintarkastajaa tai varatoiminnantarkastajaa, jotka valitaan syyskokouksessa yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.

21§ Tilikausi ja tilintarkastuskausi tai toiminnantarkastuskausi

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkasta-jien tai toiminnantarkastajien on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

22§ Sääntöjen muuttaminen

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus sääntöjen muuttamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallitukselle.

23§ Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seuran kokous. Ehdotus seuran purkamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

Jos seura purkautuu, lakkautetaan tai toiminta päätetään yhdistää toiseen seuraan, sen jäljelle jääneet varat luovutetaan seuran toimintaa jatkavalle seuralle, mikäli se on Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseura. Muussa tapauksessa varat luovutetaan joko sille Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n piirijärjestölle, jonka toiminta-alueella seuran kotipaikka on, tai Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:lle.

24§ Eroaminen liitosta ja piirijärjestöstä

Seuran eroamisesta Suomen Työväen Urheiluliitto ry:stä tai sen piirijärjestöstä päättää seuran kokous. Ehdotus eroamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä seuran kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään neljä (4) viikkoa.

Eroamisesta on ilmoitettava asianmukaisesti Suomen Työväen Urheiluliitto ry:lle ja seuran kotipaikan mukaiselle Suomen Työväen Urheiluliitto ry:n piirijärjestölle.

25§ Muut määräykset

Siltä osin, kuin näissä säännöissä ei ole toisin määrätty, noudatetaan yhdistyksiä koskevaan lainsää-däntöön sisältyviä säännöksiä.

Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.